PhD students

  • Chaoji Zuo (2020-), co-advise with Desheng Zhang
  • Zhizhi Wang (2021-)
  • Zhencan Peng (2022-)

Research Intern

  • Weiqi Feng (SJTU, 2020-21) next: PhD @ Harvard CS